De juRe Alapítvány

A SÉRÜLT EMBEREK JOGAIÉRT

Kontrasztos változat gyengénlátóknak   Könnyített olvasmány értelmi sérülteknek és gyerekeknek   Projects of De juRe Alapítvány (DRA-Hungary)
RÓLUNK
 Aktualitások
 Sajtószoba
 Támogatóink
 Partnereink
 Dokumentumok
 Kapcsolat
KÖZÖS A VILÁGUNK
 Tevékenységeink
 Módszertan
 Pedagógusoknak
 Kiadványaink
 Képgaléria
 Fórum
SZOLGÁLTATÁSAINK
 Jogi segítség
 Törvénytár
 Gyakori kérdések

Egyetlen világ van,
s valamennyiünknek  abban kell élnünk!
De juRe Alapítvány, logó

Látogatások száma:
látogató számláló

www.pafi.hu

De juRe Alapítvány a Sérült Emberek Jogaiért
Alapító Okirat

(A 2009. szeptember 10-i módosítások dőlt betűvel.)

1. Az alapítvány neve: De juRe Alapítvány a Sérült Emberek Jogaiért

2. Az alapítvány székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi u. 36.

3. Alapító: Disability Rights Advocates (DRA) USA, California

4. Az alapítvány célja a sérült, fogyatékos, speciális adottságú emberek jogainak védelme és érvényesítése, s e jogok gyakorlásában segítségnyújtás.

5. Az alapítvány céljai elérése érdekében elsősorban az alábbi tevékenységeket folytatja:

a) Sérült embereket kiszolgáló információs és szolgáltató központ létrehozása és üzemeltetése nonprofit alapon.

b) Mozgásukban fogyatékosságuk vagy betegségük miatt korlátozott személyek közlekedését gátló vagy megnehezítő akadályok feltérképezése., áttekintése, megoldási alternatívák kidolgozása és a megoldások támogatása.

c) Rokkant- és fogyatékos érdekvédelmi szervezetek tagságának, ügyintézőinek és vezetőinek oktatások, képzések szervezése.

d) Speciális (különleges képességűeknek alkalmas) munkáltatási lehetőségek felkutatása, fogyatékosoknak és különleges képességűeknek átképzések szervezése.

e) Rokkant- és fogyatékügyi tanulmányok, kutatások támogatása, valamint ismeretterjesztés a vonatkozó tudományos eredményekről.

f) Tapasztalatcsere szervezése a világ más országaiban működő hasonló szervezetekkel.

g) Segédeszközfejlesztő, karbantartó és javító program kidolgozása és megvalósítása a különböző fogyatékokkal történő együttélés minőségének javítása érdekében.

h) Kutatási támogatás nyújtása a szakterületbe vágó jogi, orvosi, pszichológiai, szociológiai, gyógypedagógiai, szociálpolitikai, informatikai, pedagógiai, ápolástani és más kutatások számára.

i) Jogi képviselet és tanácsadás szervezése a sérült, fogyatékos, rokkant, beteg és speciális adottságú személyek számára.

j) Egyéb tevékenységek, amelyek az előzőekben érintett kör érdekvédelmének, jogai érvényesítésének feltételeit képezhetik.

6. Az alapítvány céljainak megfelelő, az 1997. évi CLVI. törvény szerint kiemelkedően közhasznú tevékenységnek minősülő olyan közfeladatok, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia:

6.1. A fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése. (1998. Évi XXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés)

6.2. A fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetése. (1998. Évi XXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés)

6.3. Tudományos tevékenység, kutatás (1990 LXV tv.8.§)

6.4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1990 LXV tv.8.§, 1993. LXXIX tv. 70.§, 85.§, 87.§.)

6.5. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (1997 XXXI tv. 1.§, 14.§, 1990 LXV tv.8.§, 70.§)

6.6. Emberi és állampolgári jogok védelme (1957 IV tv.2.§, 1972 V tv. 1.§)

6.7. Az egyenlő bánásmód biztosítása (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról)

6.8. A fogyatékos emberek jogainak érvényesítése (2007. Évi XCII. tv. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény)

7. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány tevékenységi formái különösen:

7.1. Képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása.

7.2. Rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, segítő szolgáltatások nyújtása

7.3. Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatása.

7.4. Más szervezetek és személyek (alapítványok, egyesületek, kutatók, intézmények, stb.) tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapító okiratba foglalt céloknak megfelelő körben.

8. Az Alapító által az alapítvány céljaira rendelt vagyon: 35.000,- USD, azaz harmincötezer amerikai dollár, amelyet az alapító készpénzben az Alapítvány rendelkezésére bocsátott. Az alapítvány teljes vagyona felhasználható a működés során.

9. Az alapítvány céljaira rendelt vagyon felhasználási módjai:

9.1. Ösztöndíj kutatásra, oktatási intézményben történő tanulásra, külföldi tanulmányokra.

9.2. Költségtérítés az alapítvány munkájában közreműködők számára.

9.3. Költségviselés másokkal közös programban.

9.4. Támogatott, segített magánszemélyek költségeinek viselése.

9.5. Támogatás, juttatás az Alapítvány céljainak megfelelő tevékenységet folytató szervezetek, intézmények, társaságok és magánszemélyek körében.

9.6. Az alapítvány működési költségei.

9.7. Szerződéses ellenértékek kifizetése.

9.8. Az alapítványi vagyon értékmegőrzése és gyarapítása.

9.9. Egyéb, az alapító okiratba foglalt célokat szolgáló kifizetések.

10. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság adományozással csatlakozhat. A feltételhez rendelt adomány elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az alapítvány nyitottsága azt is jelenti, hogy szolgáltatásaiból - ha tagsággal járó szervezeti egysége jönne is létre - a tagokon kívül más is részesülhet.

11. Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium öt tagból áll, akiket az alapító kér fel tisztségük ellátására. A Kuratórium hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben döntés és eljárás, amelyet a törvény és az alapító okirat a legfőbb szerv (kezelő szerv) feladataként határoz meg. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kuratórium hagyja jóvá. Súlyos, indokolt akadályoztatás esetén elektronikus úton történő szavazás, elektronikus megbeszélés (videokonferencia, skype-találkozó) lehetséges.

12. A Kuratórium legalább évente egyszer köteles ülést tartani. Az üléseket a Kuratórium Elnöke hívja össze úgy, hogy a napirendi pontokat az írásbeli meghívóban közli a kuratórium tagjaival. Az írásbeli meghívónak legalább 8 nappal az ülés előtt meg kell érkeznie a címzetthez. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, aki ezt a szándékát - egy konkrét ülésre vonatkozóan - a Kuratóriumhoz az ülést megelőző legalább 5 nappal írásban bejelenti. A Kuratórium Elnöke zárt ülést rendelhet el, ha az alapítvány érdekei (például pályázati, PR, gazdasági érdekei) ezt megkívánják.

13. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább 51%-a jelen van. A döntéseket a Kuratórium egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium Elnökének szavazata dönt. Sürgős döntést igénylő kérdésekben a Kuratórium Elnöke elektronikus szavazás útján kérheti a Kuratórium döntését. Ha a Kuratórium olyan ügyben nem tud ismételt kuratóriumi ülésen sem döntést hozni, amelyben a kezelő szervnek törvényes kötelezettsége érvényesen határozni, ez olyan ok, amely miatt az alapító a Ptk.74/C.§ (6) bekezdése alapján a Kuratórium, mint kezelő szerv kijelölését visszavonhatja, és kezelőként más szervet jelölhet ki.

14. A Kuratórium Elnöke, s mint ilyen a kezelő szerv és az alapítvány képviselője: Dr. Kálmán Zsófia 1121 Budapest, Ágnes u.23/B.szám alatti lakos. Az Alapítvány képviselőjét az alapító kéri fel a tisztség ellátására.

15. A Kuratórium döntéseit az alapítvány iratai között megtekinthető módon el kell helyezni, s olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya megállapítható. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a döntést támogató és ellenző kuratóriumi tagok nevét is.

16. A Kuratórium Elnöke a döntéseket az érintettekkel a döntést követő 15 munkanapon belül köteles közölni. A közléssel egyenértékű a döntés tartalmának megfelelő szerződés megküldése vagy a kérelem teljesítése. A kérelemnek megfelel a legalább 66 százalékban azzal azonos tartalmú döntés.

17. Az Alapítvány irataiba való betekintést a Kuratórium Elnöke engedélyezi és szervezi. Nyilvános pályázat esetén minden pályázó szabadon betekinthet - a Kuratórium Elnökével történő időponti egyeztetést követően - az elbíráláshoz kapcsolódó iratokba. A többi pályázó személyhez fűződő és adatvédelmi jogait ebben az esetben is tiszteletben kell tartani. Az Alapítvány beszámolói nyilvánosak. A beszámolók az Alapítvány iratainak megtekintési rendje szerint szabadon elolvashatók.

18. Az Alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételi módja a Kuratóriumhoz írásban eljuttatott kérelem, pályázat, ajánlat, szerződés-tervezet, program-javaslat vagy más irat. Az Alapítvány működését a lehetőségek, a döntések és a tevékenységek nyilvánosságára törekvés jellemzi. Az alapító okirat 10., 11., 12., 15., 17., 18., 24. és 25. pontjainak alkalmazása során az érintettekkel való - lehetőleg közvetlen - kapcsolattartással kell a működés nyilvánosságát biztosítani.

19. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

20. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

21. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

22. Az Alapítvány működését 2 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
- A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Nagy Bendegúz 3897 Zsujta, Fő u.24. szám alatti lakos.
- Kogon Mihály 1046 Budapest, Kassai u.60.szám alatti lakos.

A Felügyelő Bizottság hatáskörére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. törvény 11.§-ának rendelkezései irányadóak. A Felügyelő Bizottság működésére irányadó ügyrendet saját maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság Elnökét meg kell hívni a Kuratórium ülésére. Bármelyik Felügyelő Bizottsági tag - kérésére - részt vehet a Kuratórium ülésén.

23. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről szóló törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai (konkrétan és pontosan: az 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (2) bekezdése valamint a 9.§(1) bekezdése) az irányadóak azzal, hogy nem minősül az alapítvány szolgáltatásának a kurátori feladatokkal (ellenőrzés, közvetlen tapasztalatszerzés, reprezentáció, marketing, stb.) együtt járó részvétel az alapítvány rendezvényein és az alapítvány szervezésében zajló szolgáltatásokban.

24. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer (a tárgyévet követő negyedik hónap végéig) országos vagy a székhelynek megfelelő helyi sajtótermékben - illetve nyitott hozzáférésű elektronikus médiában legalább 15 napon keresztül - nyilvánosságra hozza.

25. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet. Ennek módja az, hogy a Kuratórium Elnöke - időpontegyeztetést követően - betekintésre átadja a beszámolót.

26. Az Alapítvány vagyona megszűnése esetén az alapító okirat céljainak megfelelő tevékenységet kifejtő másik magyarországi alapítványt illeti meg.

Budapest, 2009. szeptember 10.

Disability Rights Advocates (DRA) alapító képviselője:
Mr.Sidney Wolinsky

Alapító okirat 1. sz. melléklet

Vissza az előző oldalraVissza
előző oldalra

© 2011. De juRe Alapítvány
Technikai probléma jelentéséhez klikk ide!