Törvénytár

Ugrás a menüpontokhoz

Vissza a főmenüre

A fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye (a teljesség igénye nélkül)

Összeállította dr. Szatmári Éva

1952. évi III. törvény a Polgári Perrendtartásról XVIII. fejezet 304-312.§

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 14-21.§

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 24.§

1989. évi II. törvény Az egyesülési jogról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

1991. évi IV. törvény A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1997. évi CLVI. törvény A közhasznú szervezetekről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelettel

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelettel

1997. évi LXXVIII. törvény: Az épített környezet átalakításáról és védelméről - 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelettel

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekű önkéntes tevékenységről

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2007. évi LXXXVII. törvény (az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény módosítása) a fejlesztő iskolai oktatás bevezetéséről és az abba bevonható súlyosan sérült gyermekekről

2009. évi CLVII. törvénnyel módosított 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról

164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

168/1997. (X. 6.) Korányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

168/1999. (XI. 24.) Kormányrendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról

194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

176/2005. (IX.2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól

63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

325/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet módosításáról

40/2006. (II. 27.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

112/2006. (V. 12.) Kormányrendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

320/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet módosításáról

329/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről

85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

289/2007. (X. 31.) Kormányrendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

321/2007. (XII. 5.) Kormányrendelett a komplex rehabilitációról

387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól

394/2007. (XII. 27.) Kormányrendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

242/2008. (X. 1.) Kormányrendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi ki egészítő emeléséről

92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

352/2009. (XII. 30.) Kormányrendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

335/2009 Kormányrendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

1062/2007. (VIII.7.) Kormányhatározat Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről

10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról

4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

5/2010. (I. 29.) OKM rendelet Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról (melléklet)

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

52/2009. (XII. 30.) EüM rendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításáról

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

36/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

36/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól


MENÜ

SZOLGÁLTATÁSAINK

JOGI SEGÍTSÉG

TÖRVÉNYTÁR

GYAKORI KÉRDÉSEK


NAVIGÁCIÓ

FŐMENÜ

Vissza az előző oldalra

Vissza a drahu.org.hu honlapra

Ugrás a lap tetejére

De juRe Alapítvány 2011. | Minden jog fenntartva.
1112 Budapest, Neszmélyi út 36. - Email: info@drahu.org.hu - Technikai probléma jelentéséhez klikk ide!